Tuesday, November 17, 2009

Фенг шуи: животни подрачја


При анализа на планот на просторот во домот, една од најдревните и најупотребуваните алатки во фенг шуи е ло-шу (lo shu - магичен квадрат). Тоа е квадрат со 9 полиња, при што на секое поле е назначен број од 1 до 9. Збирот на сите полиња во било која насока изнесува 15, поради што овој квадрат го носи името “магичен квадрат”. Ло-шу во фенг шуи претставува основа за анализа на просторот.
За анализа на просторoт се користиме со симболот pa kwa (багуа). Toj се поставува на планот на станот, откако претходно ќе биде определена средишната точка и ориентацијата на просторот во однос на страните на светот. Со помош на багуа се определува кое животно подрачје припаѓа во определен дел од просторот.
1. Кариера (KAN)

Ова поле се поврзува со кариерата, секојдневните обврски, животниот пат и нашата насока во животот. Се поврзува со северната страна на просторот и со елементот вода. Доколку во него има негативните аспекти, истите предизвикуваат постојани пречки на патот, лош избор на целите, недостаток на амбиции, постојани нови почетоци и постојано незадоволство во професијата.


2. Односи (KUN)

Ги претставува нашите односи со другите луѓе – партнерот, пријателите, нашата отвореност за примање и давање. Го поврзуваме со елементот земја и со југозападната страна. Негативните елементи во овој простор влијаат лошо на плодноста на жената, допринесуваат за лоша комуникација помеѓу партнерите, осаменост, неможност за пронаоѓање на партнер, а жената не се наоѓа во рамноправна позиција во рамките на семејството.


3. Предци (CHEN)

Ова поле на багуа му припаѓа на семејството, предците, постарите лица и авторитети. Го поврзуваме со елементот дрво, а насоката е исток. Доколку имаме проблеми со авторитети или ни недостасува енергија, ако сме летаргични или тврдоглави, тогаш постои проблем во ова подрачје.


4. Благосостојба (SUN)

Ова е подрачје на благосостојба, богатство и личен напредок. Под благосостојба не се подразбираат само пари, туку и добро здравје, љубов, потомство, среќни околности, добивање на вистински информации, покани за битни настани, односно да се биде во право време на право место. Му припаѓа елементот дрво и насоката е југоисток. Проблемите во остварувањето на целите, застоите, финансиските ерозии укажуваат на проблеми во овој дел од просторот.


5. Здравје (TAI CHI)

Подрачјето на центарот се поврзува со здравјето на духот и на телото, со стабилноста и со рамнотежата. Му припаѓа на елементот земја. Во него се среќаваат сите енергии на небото и на земјата. Овој простор треба да биде празен.


6. Помагачи (CHIEN)

Ова подрачје ги претставуваат нашите видливи и невидливи помагатели, ментори, духовни идоли, нашиот духовен аспект, како и патувањата. Тоа кажува колку помош добиваме, но и даваме на другите. Елементот кој му припаѓа е металот, а насоката е северозапад. Негативните аспекти во овој простор доведуваат до изолираност, губење на енергија, беспомошност како и недостиг на поддршка во животот.


7. Креативност и деца (TUI)

На ова подрачје му припаѓаат креативноста, децата и послабите од нас, хобијата и нашите проекти и треба да ја поттикнува опуштеноста и креативноста, дружељубивоста, творечката работа. Елемент кој му припаѓа е металот, а насоката е запад. Блокадите во креативното изразување, неможноста за уживање во животот и невозможноста за зачнување се резултат на лошо уредено подрачје на креативност.


8. Мудрост (KEN)

Мудроста, знаењето, учењето, стекнувањето на нови искуства и личен развој, запознавање на самиот себе, фокусирањето припаѓаат на ова подрачје. Елементот е земја, а насоката е североисток. Доколку се чувствувате несигурно, не можете да го пронајдете својот мир, често се расправате, немате сила за нови почетоци, тогаш постојат проблеми во овој простор.


9. Иднина (LI)

Ова подрачје го поврзуваме со угледот во општеството, честа и славата, силните признанија, харизмата, просветлувањето, иднината и целите. Елементот во ова подрачје е огинот, а насоката е југ. Лошо уреденото подрачје на иднината доведува до несигурност, зависност од други мислења, недостаток на инспирација, недостаток на цели во животот, како и непризнавање од другите.

За крај, треба да се знае дека и опкружувањето на домот е исклучително важно бидејќи тоа го определува видот и квалитетот на енергијата која влегува во домот.

No comments:

Post a Comment